АВТО ОДГОВОРНОСТ

Со осигурувањето од автомобилска одговорност, сопственикот, односно корисникот на возилото,ја осигурува својата граѓанско-правна одговорност за штети што, со употреба на своето возило, по своја вина-одговорност ќе ги причини на трети лица.

Така, причинетата штета, до висина на осигурителното покритие,на оштетениот директно ќе му плати осигурувачот кај кој сопственикот на возилото ја осигурал својата одговорност, без право исплатениот износ да го рефендира од причинителот,освен во случаи предвидени со закон (непоседување на возачка дозвола, неосигурено возило и управување на возилото под дејство на алкохол).

Патнички возила со домашни таблички

Сила на моторот во KW Бруто премија

До 22 KW

4.301

Преку 22 - 33 KW

5.136

Преку 33 - 44 KW

5.971

Преку 44 - 55 KW

6.869

Преку 55 - 66 KW

7.768

Преку 66 - 84 KW

8.988

Преку 84 - 110 KW

10.721

Преку 110 KW

12.968

Доплатоци:

1. Во зависност од возраста на договорувачот се применува следниот доплаток:

Возраст на договорувачот

Доплаток на премија

до 22 години

15 %

од 22 до 26 години

10 %

над 70 години

15 %

2. 30 % доплаток за такси возила (од 11.11.20002 не се прави)
3. 100 % доплаток за осигурување “рен-а-кар“ возила
4. 10 % доплаток за патнички и комби возила кои имаат над 5 седишта (покрај седиштето на возачот)
5. 10 % доплаток за патнички и комби возила наменети за превоз на товар

Попусти:

1. 10 % попуст за воени инвалиди, трудови инвалиди, кои при купување на патнички автомобили имале право на намален данок. Овој попуст осигуреникот може да го има само на едно возило. Попуст може да се добие исклучиво на основа на соодветна писмена документација