ЗЕЛЕН КАРТОН

ТАРИФА

за премија за издавање на Зелена Карта (во денари)

Временски период Патнички и останати
моторни возила
Комбинирани возила Товарни возила и автобуси

За 12 месеци

9.785 15.290 27.500

За 6 месеци

5.500 9.175 17.730

За 3 месеци

3.670 6.116 11.620

За 1 месец

2.450    

Забелешки:

1. Во Патнички и останати моторни возила спаѓаат сите патнички возила, моторцикли, приколки и полуприколки
2. Во комбинирани возила спаѓаат возила на кои во сообраќајната дозвола им пишува комбинирано возило
3. На ниво на Национално Биро е усогласено да не се продават Зелени карти за комбинирани возила и камиони и автобуси во траење од 1месец, туку само за 3, 6 и 12 месеци