ОШТЕТЕНИ ПОБАРУВАЊА

Ин-Брокер АД Скопје посредува при реализирање на оштетни побарувања по остварен осигурен штетен настан.
Укажуваме на правна помош на осигуреникот во текот на важење на Договорот на осигурување,како пред,така и по настанување на осигурениот настан,а особено да обезбеди дека осигуреникот ги извршил сите правни дејствија во предвидените рокови,а кои се предуслов за стекнување и уживање на правата кои произлегуваат од Договорот на осигурување.