ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Кога патувате во странство сами или со вашето семејство, може да ве изненади некоја непријатна ситуација.

ИН-БРОКЕР,со патничкото осигурување,не дозволува да се расипе вашето патување.Тоа претставува сеопфатен систем за помош и осигурување на патниците ширум светот.Со патничката полиса се покриваат трошоците во случај на болест, повреда загуба на багаж или сообраќајна незгода при патување.

Исто така, е овозможено лично осигурување од незгода,со што финансиски се заштитувате себе си и своето семејство.Патничкото осигурување важи во целиот свет.