МОТОРНИ ВОЗИЛА

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

 • Осигурување од автомобилска одговорност-обврзно осигурување
  Автомобилска одговорност ја осигурува својата граѓанско-правна одговорност за штети што, со употреба на сваоето возило, по своја вина одговорност,ќе ги причини на трети лица.
  Причинетата штета се однесува до висина на осигурената сума т.е осигурителното покритие на кој осигурителната компанија ќе му ја исплати на сопственикот на возилото на кого му е причинета штета не по негова вина освен( ако е под дејство на алкохол, да нема возачка дозвола или да возилото не е осигурено.
  Овој вид осигурување го прават сите осигурителни компании со различити лимити.
 • Зелена карта се издава врз основа на полиса издадена од трето лице од соодветна компанија.Зелената карта е замена за полисата А/О издадена за матична земја со важност за сите земји кои се членки наведени во полисата.
 • Каско осигурување
  Овој вид осигурвање е добровоелн и зависи од видот типот на возилото како и од вредноста-цената на возилото.
  Осигурувањето покрива штети за кои може и вие да сте виновни само да не сте (под дејство на алкохол, возачка дозвола, и неосигурено возило).
  Каско осигурувањето има повеќе варијанти и тоа како осигурување во пакет на повеќе од 15 ризика така и на дополнбителни ризици меѓу кои е и кражбата обест на трето лице.
  Меродавни документи за осигурување е саобраќајната дозвола.
  Сите компании го имаат овој вид осигурување со различни модалитети франшизи.