МЕНАЏЕРСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Менаџерско последици на несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула

Со овие посебни услови се регулираат односите помеѓу договорувачот на осигурувањето и осигурувачот според договорените облици на осигурување за во случај на:
– смрт од последици на несреќен случај(незгода)
– смрт од болест
– траен губиток на општата работна способност (инвалидитет)од последици на несреќен случај (незгода)
– преодна неспособност за работа(дневен надомест) од последици на несреќен случај
– трошоци за лекување од последици на несреќен случај
– учество во позитивен резултат(бонус),ако не е извршена исплата за случај на 100% траен губиток на општа работна способност (инвалидитет)од последици на несреќен случај(незгода)

Ако осигурувачот не ја прифати писмената понуда должен е во рок од осум дена од денот на нејзиниот прием писмено да го извести понудувачот за тоа.

Договорувачот за осигурување е склучен кога договорувачот и осигурувачот ке ја потпише полисата за осигурување или листот на покритие.

Можат да се осигуруваат лица од 20-70 години живот.Лица помлади од 70 години не можат да бидат осигурани по овие услови.

Како несреќен случај во смисла на овие Услови се смета: секој ненадеен и од волјата на осигуреникот независен настан и од волјата на осигуреникот независен настан кој дејствувајки главно се надвор и нагло врз телото на осигуреникот,има за последица негова смрт,целосен или делумен инвалидитет,преодна неспособност за работа или наруШување на здравјето кое бара лекарска помош.

Не се сметаат како несреќен случај во смисла Условите:
1. сите заразни, професионални и др.болести, како и последици од психички влијанија
2. различни видови на кили,
3. алергиски инфекции
4. анафилактичен шок
5. сите видови лумбалгии и патолошки промени на коските
6. последици што настанале поради употреба на алкохол и дрога

Осигурувањето престанува во случај на:
1. кога ќе настапи смрт на осигуреникот или ке му биде утврден 100% инвалидитет
2. осигуреникот ќе стане деловно неспособен
3. ќе истече годината на осигурувањетово која осигуреникот ќе наполни 70 години живот
4. ќе биде раскинат договорот

ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА – премијата за осигурување и осигурените суми се договараат во валутна клаузула ЕУРО