ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

Вашите објекти, машини и инвентар се важни во вашиот живот. Осигурете ги од несигурноста и неизвесноста. На тој начин ќе бидат заштитени од пожар, експлозија и кршење. Со оваа полиса може да се осигураат објекти во градба и во монтажа, а има и комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и сл.

 • Станот, куќата, викендицата – од пожар гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации, поплава, порои, вискои води и други опасности.
 • Стварите во домаќинството -од пожар, гром, експлозија, луња, град, провална кражба, разбојништво, манифестации и демонстрации, одговорност спрема други лица, излевање вода од водоводни и канализациони инсталации, стакло од кршење и од др.опасности.
  Како и ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ во домаќинството – од оштетување на делови од дејство на електрична струја.
 • Продавницата и магацинот- од пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.
 • СТОКАТА – пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.
 • Стоките (производите, сировините, опрамата и др.)
 • При транспоритрањето – од ризици (опасности) при утоварот, превозот и растоварувањето.
 • Опремата, Уредите и Инсталациите – од уништување или оштетување при нивното работење.
 • Опремата, Уредите, Инсталациите и Стоката – крадење, уништување или оштетување при провална кражба и разбојништво.
 • Стаклата, Светличките натписи и друго – од оштетување или уништување (кршење).