Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 


Превземи ги законите како PDF документ:
 
Закон за облигационите односи 1.05 MB
Закон за супервизија на осигурување 0.62 MB
Закон за трговските друштва 1.44 MB
Закон за задолжително осигурување во сообраќајот 206 kb
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.