Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 


Со пополнување и потпишување на овластувањето можеме да посредуваме во сите класи на осигурување.

Пополни го online овластувањето или преземи го од тука како PDF документ
 

ОВЛАСТУВАЊЕ
 

Ве молиме за склучување на осигурување од одговорност да ги пополните следните податоци:
 

Име
м.бр./ЕМБГ

го овластува Осигурителното Брокерско друштво ИН-БРОКЕР АД Скопје, м.б.5847974 да посредува и го застапува при избор на квалитет и модалитети на осигурување по сите класи на осигурување, како и реализирање на оштетни побарувања по остварен осигурен штететн настан пред осигурителните друштва во Република Македонија.
Овластувањето се однесува за период од една година

односно од година
до година

како и реализирање на права и обврски од претходните години.
Износот на средствата на име брокеража од
% ќе се исплати на Осигурителното Брокерско друштво ИН-БРОКЕР АД Скопје, на жиро сметка бр. 210-0584797401-20 депонент на Тутунска Банка АД Скопје, даночен бр. 4030004502613 од страна на осигурителното друштво.
Сите претходно дадени овластувања се ставаат вон сила.
Ова овластување останува на сила се до неговото отповикување од страна на овластувачот.

 
*назив / име:
*седиште / адреса:
*титула / име и презиме:
*телефон:
*факс:
*м.бр/ЕМБГ:
*жиро сметка:
*банка депонент:
*задолжителни полиња
 
 
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.