Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

ИН-БРОКЕР АД Скопје е осигурително брокерско друштво основано согласно законот за супервизија во осигурвање

Службен весник бр.27 од  25.04.2002 год.

Лиценцирано согласно решение бр.18-24708/4  од Министерство за финансии.

Со добивањето на лиценцата обезбедивме гарантен влог од 76.000 евра и полиса од одговорност од дејност од 1.000.000 евра.

 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.