Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 


ДЕЈНОСТ


Водејќи се од индивидуалните потреби на секој наш потенцијален клиент, имаме задоволство да Ви ги предложиме нашите услуги во следните форми.

ОСНОВНИ ФОРМИ ВО ДЕЈНОСТА НА ИН-БРОКЕР А.Д. СЕ: 

1. Анализа и оценка на ризикот – снимање на ризик

2. Целосно осигурителна услуга која што вклучува:

 ·
Консултурање, односно препорачување на осигурително покритие во зависност од карактерот на бизнисот на клиентот;
 
· Организирање и спроведување на конкурс за избор на осигурителна компанија врз база на предложените услови за  видовите осигурителни покритија;
 
· Дејствува во разработување и предлагање на осигурителни продукти за Вас, оптимизирање на Вашите осигурителни покритија во поглед на цената, продуктот и времетраењето;
 
· Врши анализа и оценка на предложните понуди за осигурување, дава предлози за избор на осигурувач во повеќе варијанти по однос на видовите осигурителни покритја и поделбата на ризиците;
 
· Подготовка на договорената информација и документација во сооднос со избраната од страна на клиентот осигурителна компанија;
 
· Одржување на постојан контакт со клиентите и нивно навремено запознавање со евентуално настанатите промени во општите услови за осигурување на осигурителните компании.

3. При настанување на осигуран случај (штета):
 
· Целосно услужување во случај на осигуран случај (штета);
 
· Доверено лице од страна на брокерот ќе биде постојано со Вас при увидот на штетата;
 
· Укажување на помош пред соодветните органи за комплетирање и доставување на неопходните документи барани од страна на осигурувачот;
 
· Брзина при решавање на штетите.

4. Изготвување на технички експертизи за проценка на штети

ЕКСПЕРТИТЕ НА ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје се на Ваше располагање
24 часа на ден, 360 денови во годината.

 
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.