Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

1.Што е осигурителен брокер?
Осигурителен брокер е овластено лице, лиценцирано од минстерство за финансии да посредува во осигурување и реализација на штети со повеќе осигурителни компании.

2.Колкава е цената на извршените услуги ?
Услугите се бесплатни.

3.Што кога ќе имаме штета?
Учествуваме во реализација на оштетни побарувања за материјални и нематеријални штети.

4.Каква е одговорноста на брокерот , во смисла со што одговара за својата работа?
Нашата одговорност од дејност е со полиса на 1.000.000 евра

5.Дали може да обезбедите Реосигуруванје?
Преку нашиот партнер
MARSH можеме во секој  момент да обезбедиме реосигурително покритие.

 

 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.