Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

Ин-Брокер АД Скопје посредува при реализирање на оштетни побарувања по остварен  осигурен штетен настан.
Укажуваме на правна помош на осигуреникот во текот на важење на Договорот на осигурување,како пред,така и по настанување на осигурениот настан,а особено да обезбеди дека осигуреникот ги извршил сите правни дејствија во предвидените рокови,а кои се предуслов за стекнување и уживање на правата кои произлегуваат од Договорот на осигурување.

 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.