Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 


Кога патувате во странство сами или со вашето семејство, може да ве изненади некоја непријатна ситуација.

ИН-БРОКЕР,со патничкото осигурување,не дозволува да се расипе вашето патување.Тоа претставува сеопфатен систем за помош и осигурување на патниците ширум светот.Со патничката полиса се покриваат трошоците во случај на болест, повреда загуба на багаж или сообраќајна незгода при патување.

Исто така, е овозможено лично осигурување од незгода,со што финансиски се заштитувате себе си и своето семејство.Патничкото осигурување важи во целиот свет.

 

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.