Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

ИнБрокер наскоро планира стартување на нова усуга – Пакети на осигурување

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.