Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 
Осигурување од одговорност на дејност


За  спецификите на дејноста,постои и соодветно осигурување.Осигурувањето се однесува за штети кои ке бидат причинети на трети лица ,согласно спецификите од обавување на дејноста како и последиците од работењето кои не зависат од волјата на вработените,се прифакаат ризици кои во принцип се специфични за секоја дејност.За да се склучи ова осигурување потребно е добро познавање на дејноста и последиците(ризиците)кои се можни да настанат, штети кои се  неочекувани и иизненадни.
 
За подетелни информации контактирајте не
 

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.