Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 

Вашите објекти, машини и инвентар се важни во вашиот живот. Осигурете ги од несигурноста и неизвесноста. На тој начин ќе бидат заштитени од пожар, експлозија и кршење. Со оваа полиса може да се осигураат објекти во градба и во монтажа, а има и комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и сл.

Станот, куќата, викендицата - од пожар гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации, поплава, порои, вискои води и други опасности.

Стварите во домаќинството -од пожар, гром, експлозија, луња, град, провална кражба, разбојништво, манифестации и демонстрации, одговорност спрема други лица, излевање вода од водоводни и канализациони инсталации, стакло од кршење и од др.опасности.
Како и ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ во дома
ќинството - од оштетување на делови од дејство на електрична струја.

Продавницата и магацинот- од пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.

СТОКАТА - пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.

Стоките (производите, сировините, опрамата и др.)

При транспоритрањето - од ризици (опасности) при утоварот, превозот и растоварувањето.

Опремата, Уредите и Инсталациите - од уништување или оштетување при нивното работење.

Опремата, Уредите, Инсталациите и Стоката - крадење, уништување или оштетување при провална кражба и разбојништво.

Стаклата, Светличките натписи и друго - од оштетување или уништување (кршење).
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.