Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 
Осигурување на имот
 
Осигурување на моторни возила
 
Транспортни карго осигурувања
 
Осигурување од незгода
 
Менаџерско осигурување
 
Патничко осигурување
 
Осигурување од одговорност
 
Осигурителни пакети
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.