Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 


 

ИнБрокер АД Скопје традиционално учествува на оваа саемска манифестација. ФИНЕКСПО 2006 ќе се одржи во пероидот 28-30.11.2007.

НА САЕМОТ ЌЕ БИДЕ ПРЕЗЕНТИРАНА НАЈНОВА ПОНУДА ОД ИНБРОКЕР

Секоја успешна банка треба да има осигурување за себе и своите клиенти.
Ин-Брокер АД Скопје Ви овозможува целосно осигурување и реосигурување во домашни и странски компании.
Ваква полиса кај нас има НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.

Пакет банкарска полиса
Компјутерски криминал
Пари при транспорт
Кредитни картички
Одговорност на директори и службеници
Договор за обештетување на финансиски професионални институции

Пакет банкарска полиса-вообичаено покритие
    - Нелојалност на вработени
    - Пари во простории
    - Пари при транспорт
   
- Измама на документи подготвени за уплата(пари во промет)
    - Фалсификат на хартии од вредност
    - Осигурување на финансиски установи каде е создадена измама од вработен       или од трето лице,или на вработен со трето лице.
    - Заштита на парите во банкарските простории или при транспорт-може да         бидат осигурани со посебна полиса
    - корисник на оваа полиса е Лондонскиот Пазар, како и банките  во Бугарија      (LPO 218 или NMA 2626)
    - Флексибилна полиса

Проширување со БББ
    - Електронски и компјутерски криминал
    - Интернет банкарство со сопствен код
    - Финансиска загуба со компјутерски криминал
    - Депозитни влогови во сефови
    - Банкомати- може да бида осигурани со посебна полиса
    - Закана за физичко лице и имот

Покритие на картички
    - Покритие поврзано со картички-дебитни и кредитни
    - Покритие од злоупотреба,загуба или украдена картичка,загубени документи      за идентификација,клучеви,итн.
    - Ваква полиса-помага на банката да ја зголеми продажбата на картички и да      се разликува од конкуренцијата
    - Ја зголемува довербата кај клиентите


 

 

 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.