Деловни единици

Скопје Струмица
 

E-mail:
info@inbroker.com.mk
 

 

 
КЈУБИ Македонија АД за осигурување и реосигурување
 
ВАРДАР АД за осигурување
 
МАКОШПЕД ТД за осигурување
 
ТАБАК АД за осигурување
 
СИГМА АД за осигурување
 
ЕУРОЛИНК АД за осигурување
 
ИНСИГ АД за осигурување
 
СИГАЛ АД за осигурување
 
ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД за осигурување
 
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.