Деловни единици

Скопје Струмица
 


E-mail:

info@inbroker.com.mk
 

 

 

Online осигурување од ИН-БРОКЕР А.Д.

 

Осигурително - Брокерско друштво "ИН-БРОКЕР" АД
Лиценциран брокер со реш
ение на Министерството за финансии број____ од __.__.2003г.

ПРАШАЛНИК
за склучување на осигурување
од одговорност

Ве молиме пополнете ги сите полиња. Одбележаните полиња со * се задолжителни! Ако имате потешкотии со пополнувањето или не Ви се јасни некои од неопходните податоци, слободно обратете се на телефон 02 3 215 303, за да Ви помогнеме при пополнувањето.

 

Ве молиме за склучување на осигурување од одговорност да ги пополните следните податоци:
 

*Компанија:
*Осигурување од одговорност на:


Вашите лични податоци:

*Вид дејност:
*Лимит за секое осигурано лице:
*Самоучество (франшиза):
*Траење на осигурувањето во месеци:
*Број на осигурани:
 
*Плаќање на премијата:
*Број на рати:
   
*задолжителни полиња  
 
 

   
 

     Вообичаено осигурување

 

Имот

 

Моторни возила

 

Транспорт

 

Незгода

 

Менаџерско

 

Патничко

 

Одговорност

 

Реосигурителното покритие и нови класи на осигурување ги обезбедуваме преку нашиот партнер MARSH.